Τι είναι η κοινωνική επιχείρηση

Η «κοινωνική επιχείρηση» είναι η επιχείρηση που παράγει ένα ανταγωνιστικό προϊόν και δημιουργεί κέρδη, παραμένοντας πιστή σε μια αξία η οποία εξυπηρετεί έναν κοινωνικό στόχο. Αυτός ο κοινωνικός στόχος επιτυγχάνεται με μια σειρά από παράγοντες, όπως, μεταξύ άλλων, το προϊόν που παράγει η επιχείρηση, τον τρόπο παραγωγής οργάνωσης και διακυβέρνησής της και τη διαχείριση των κερδών της.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «κοινωνική επιχείρηση» ορίζεται ως: «ένας φορέας της κοινωνικής οικονομίας, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι όχι η δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της, αλλά η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Δραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο, και χρησιμοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή εργαζομένων, καταναλωτών και παραγόντων που επηρεάζονται από τις εμπορικές της δραστηριότητες» (Social Business Initiative, Οκτώβριος 2011).

Πρόκειται δηλαδή για επιχειρήσεις που δομούνται με βάση κάποιες αρχές και αξίες που τους επιτρέπουν να μεριμνούν περισσότερο για την βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών, παρά για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους.