Πρόγραμμα Ομαδικής Εκπαίδευσης – Επιχειρώ Κοινωνικά

1. Στόχοι

Όραμα και σκοπός του προσφερομένου εντατικού προγράμματος σεμιναρίων, είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη μιας κοινότητας που υποστηρίζει την κοινωνική οικονομία, επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

Στόχος των εντατικών σεμιναρίων είναι:

 • Η παροχή κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Όχι μόνο μέσω της επεξήγησης βασικών εννοιών, αλλά και μέσω της διαμόρφωσης μίας κουλτούρας κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θα δίνει έμφαση στην κοινωνική της διάσταση και στο κοινωνικό της αποτύπωμα όπως και τη θέση και το ρόλο της στην κοινωνία
 • Η κατανόηση της αξίας του να μπορεί μία κοινωνική επιχείρηση να παρουσιάσει, να αναλύσει αλλά και να εκτιμήσει ή να μετρήσει το κοινωνικό αποτύπωμα που έχει στην κοινότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, και εν δυνάμει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
 • Η παροχή κατάρτισης σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας μίας κοινωνικής επιχείρησης, καθώς και της βιωσιμότητάς της στο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να αναπτυχθεί
 • Η ανάπτυξη συγκεκριμένων κοινωνικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων των κοινωνικών επιχειρηματιών-επιχειρήσεων καθώς και η ανάπτυξη θεμάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. διακυβέρνηση, εταιρικές σχέσεις, αμοιβαιότητα, κλπ) μέσω της συμμετοχής σε διαδραστικά εργαστήρια
 • Η δικτύωση των επιχειρηματιών με το εγχώριο και διεθνές οικοσύστημα των κοινωνικών επιχειρήσεων και των φορέων κοινωνικής οικονομίας και η κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών του χώρου.

Τα σεμινάρια συμπληρώνονται με την εξατομικευμένη συμβουλευτική και τα κλαδικά στοχευμένα bootcamps που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των δύο κύκλων του προγράμματος «Επιχειρώ Κοινωνικά» του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών.

2. Ωφελούμενοι

Οι συμμετέχοντες του εντατικού σεμιναρίου θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι νεοϊδρυόμενων κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «νεοϊδρυόμενες κοινωνικές επιχειρήσεις» νοούνται οι:

 • «υπό σύσταση κοινωνικές επιχειρήσεις»: άτομα ή ομάδες ατόμων που έχουν διαμορφώσει ώριμες ιδέες κοινωνικού επιχειρείν και προτίθενται να προχωρήσουν στην ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης,
 • «νεοσυσταθείσες κοινωνικές επιχειρήσεις»: κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή αίτησης
 • «υφιστάμενες επιχειρήσεις»: επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής οι οποίες έχουν ήδη στραφεί ή επιθυμούν να στραφούν εξ’ ολοκλήρου στο κοινωνικό επιχειρείν.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια των σεμιναρίων, ώστε να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση πάνω στο αντικείμενο. Επίσης, στόχος είναι η δημιουργία μίας ομάδας που θα κατευθύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και όπου τα μέλη της θα μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, θα αποκτήσουν κοινό σκοπό και θα ακολουθούν ίδιους κανόνες μέσα σε κλίμα συνεργασίας και θετικής αλληλεπίδρασης. 

3. Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η μεθοδολογία που έχουμε επιλέξει  βασίζεται  στις εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Χτίζει στο σύνολο των δεξιοτήτων τους και ενισχύει την κατανόηση του τομέα τους, μέσα από την εμπειρία, την πράξη και την άμεση εφαρμογή στα επιχειρηματικά τους πλάνα και στις πρακτικές ανάπτυξης της επιχείρησής τους.

Στόχος μας είναι να φέρουμε τον συμμετέχοντα σε άμεση επαφή με το αντικείμενο, μέσα από παρουσιάσεις, παρατήρηση, συνεντεύξεις, διαδραστικές ασκήσεις κ.α..

Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω μέθοδοι:

 • Μετωπική διδασκαλία: η μέθοδος δίνει έµφαση στη συστηµατική συνέχεια των μαθημάτων, στην παρουσίαση νέων περιεχομένων και δεξιοτήτων, στην καθοδηγούμενη εξάσκηση, στη χρήση της ανατροφοδοτούμενης πληροφόρησης και στην αυτόνοµη άσκηση των συμμετεχόντων
 • Συνεργατική μάθηση: εκπαιδευτική πρακτική στην οποία οι ωφελούμενοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων, ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και συμβουλών
 • Παιχνίδι ρόλων: μία διαδικασία προσομοίωσης κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον μπορεί να δοκιμάσει τις καινούριες δεξιότητες και να πάρει απευθείας feedback τόσο από τον εκπαιδευτή- διευκολυντή, όσο και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
 • Ομάδες εργασίας: μια ομάδα εργασίας είναι μια ad hoc ομάδα εμπειρογνωμόνων σε αντικείμενο που εργάζονται από κοινού για την επίτευξη ειδικών στόχων. Πιστεύουμε στις διεπιστημονικές ομάδες, για να καλλιεργείται η δημιουργικότητα και οι διαφορετικές οπτικές γωνίες που συνδυαζόμενες δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης καινοτομίας
 • Ομάδες ελεύθερων συζητήσεων: είναι μια διαδικασία συζήτησης, που βασίζεται σε ένα σύνολο ολοκληρωμένων αρχών σχεδιασμού, που αποκαλύπτουν ένα μοτίβο ζωντανού δικτύου
 • Συμμετοχικός σχεδιασμός: διαδικασία όπου οι εκπαιδευόμενοι δουλεύουν σε μία κοινή πρόκληση χρησιμοποιώντας το σύνολο των γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων με σκοπό την ολιστική προσέγγιση
 • Μελέτη πεδίου: μέσω επισκέψεων στο πεδίο δραστηριότητας κοινωνικών επιχειρήσεων, για παρακολούθηση και αλληλεπίδραση με τους ωφελούμενους της και τους εργαζόμενούς σε αυτές. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα ανακαλύψουν πώς λειτουργεί μια κοινωνική επιχείρηση, από το Α ως το Ω, συμμετέχοντας στις καθημερινές της λειτουργίες.

 

 4. Δομή εργαστηρίων

Θα πραγματοποιηθούν 2 κύκλοι εργαστηρίων- ο κάθε κύκλος αποτελείται από 6 συναντήσεις με διαφορετικές θεματικές και διάρκειας 5 ωρών η κάθε μία (όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες).

 Κάθε συνάντηση θα έχει την ακόλουθη δομή:

 • Στόχοι μάθησης (key learning points)
 • Παρουσίαση προγράμματος συνάντησης
 • Συζητήσεις/σύντομες ομιλίες και hand-on δραστηριότητες
 • Case Studies
 • Χρήσιμες Συμβουλές (Top tips)
 • Βιβλιογραφία και προετοιμασία για την επόμενη συνάντηση

 

5. Περιεχόμενο εργαστηρίων

Συνάντηση 1:

Γνωριμία συμμετεχόντων και διερεύνηση αναγκών και προκλήσεων, ώστε να δημιουργηθούν οι ομάδες και στόχοι που θα κατευθύνουν τη μαθησιακή διαδικασία.

Ο Δήμος Αθηναίων και η κοινωνική οικονομία

 • Βασικές κοινωνικές προκλήσεις
 • Πως μπορεί η κοινωνική οικονομία να λειτουργήσει ως μέσο τοπικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης

Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

Κατανόηση της φιλοσοφίας και των βασικών εννοιών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας όπως:

 • Ιστορία της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας
 • Κοινωνική οικονομία – βασικές έννοιες
 • Ο ρόλος των επιχειρήσεων και των κοινωνικών επιχειρήσεων στην κοινωνία
 • Προσεγγίσεις/πρακτκές του κοινωνικού επιχειρείν: Η φιλοσοφία και η κοινωνική διάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων

Συνάντηση 2:

Στρατηγικός σχεδιασμός και κοινωνική αξία :

 • Πεδία δραστηριότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων
 • κατανόηση της σημασίας του στρατηγικού σχεδιασμού για την επιτυχία μίας κοινωνικής επιχείρησης
 • Κοινωνική αξία
 • Κοινωνικό “κεφάλαιο”
 • Κοινωνική καινοτομία
 • Κατανόηση των εννοιών και των βαθμών των κοινωνικών επιπτώσεων (result, outcome, social impact, net social impact, i.e. full effect) 

Νομικές μορφές και σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων:

Η θεματική περιλαμβάνει:

 • Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο – Ελλάδα, Ευρώπη
 • Ίδρυση και σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων με βάση το εθνικό νομικό πλαίσιο και εθνικά, τοπικά ή ιδιωτικά (ως μη κρατικά) πρότυπα (standards)
 • Μετατροπή υφιστάμενων φορέων σε κοινωνικές επιχειρήσεις
 • Σύνδεση σύστασης με το στρατηγικό σχεδιασμό, το όραμα και τους στόχους της κοινωνικής επιχείρησης.

Συνάντηση 3:

Οργανωτική δομή και επιχειρηματικός σχεδιασμός:

 • Οργανωτική δομή κοινωνικών επιχειρήσεων και εισαγωγή στις αρχές διοίκησης επιχειρήσεων
 • Ευέλικτες μορφές οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικών επιχειρήσεων βάσει του μεγέθους και των αναγκών τους
 • Ο Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ως εργαλείο παρακολούθησης της λειτουργίας του οργανισμού

Ανθρώπινο Δυναμικό και Διακυβέρνηση:

 • Δημιουργία ενός ευνοϊκού, συμμετοχικού εργασιακού περιβάλλοντος
 • Επιλογή και διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εύρεση, διαχείριση και κινητοποίηση εθελοντών
 • Αναγνώριση εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Μοντέλα διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων
 • Διαφάνεια και χρηστή διακυβέρνηση
 • Διαχείριση ομάδας και μοντέλα ηγεσίας

Συνάντηση 4: 

Χρηματοοικονομική διαχείριση:

 • Economic Value Proposition – Οικονομική αξία
 • Βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης- Managerial and Financial accounting
 • Ανάλυση κόστους
 • Μέθοδοι αποτίμησης και αξιολόγησης επενδύσεων

Χρηματοδότηση:

 • Πηγές κεφαλαίων κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Μορφές
 • Αναζήτηση πόρων από ιδρύματα, Ευρωπαϊκά προγράμματα, δημόσιους φορείς, ιδιωτικό τομέα, υποστηρικτές και μέλη, crowd funding, τράπεζες
 • Παρουσίαση του νέου κανονισμού της ΕΕ για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Ε.Κ. 346/2013)
 • Ηθική και χρηματοδότηση

Συνάντηση 5: 

Αγορά:

 • Μορφές αγορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών βάσει των αναγκών της Αγοράς
 • Ομάδα στόχος
 • Εξοικείωση με τα σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού marketing
 • Καινοτομία, πνευματική ιδιοκτησία (ατομική, κοινοτική) και κοινά (ήτοι μή πνευματική ιδιοκτησία – commons, π.χ. open source)
 • Τρόποι αύξησης της ανταγωνιστικότητας και διείσδυσης σε νέες αγορές
 • Νέα μοντέλα αγοράς

Συνάντηση 6:

Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις:

 • Εταιρική ταυτότητα, εμπορικό σήμα
 • Στοχευόμενη επικοινωνία- ομάδα στόχος
 • Σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας
 • Δημιουργία Portfolio προϊόντων και/ή υπηρεσιών

Δίκτυα και συνέργειες:

 • Δημιουργία δικτύων συνεργασίας
 • Δίκτυα Κοινωνικής Αλληλεγγύης- καλές πρακτικές και μορφές συνεργασίας
 • Τομείς συνεργασίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων (έρευνα, ανάπτυξη, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, άσκηση πολιτικής, lobbying-advocacy, ανταλλαγή υπηρεσιών ή προϊόντων, συνεργασία για προγράμματα κα)

Επίσκεψη στο πεδίο

 • Επίσκεψη σε επιλεγμένες κοινωνικές επιχειρήσεις
 • Επαφή με κοινωνικούς επιχειρηματίες και συνέντευξή τους από τους συμμετέχοντες
 • Δημιουργία επαφών με έμπειρους πια κοινωνικούς επιχειρηματίες που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα ή να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες συμβουλευτικά.

 

Οι ομιλητές/εκπαιδευτές μας είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους και πρόκειται για στελέχη που συνδυάζουν την ακαδημαϊκή και την πρακτική διάσταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, εκπροσωπώντας διάφορες σχολές σκέψεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της ανοικτής προσέγγισης, από το πεδίο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, από το Δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, συμμετέχουν και εξειδικευμένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα που συνδυάζουν το κοινωνικό στοιχείο και το επιχειρείν. Τέλος, συμμετέχουν και διεθνείς εισηγητές και εμπειρογνώμονες για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.